Truy cập nội dung luôn

Lãnh đạo Cục Xúc Tiến Tiến Thương Mại

2/23/2018

LÃNH ĐẠO CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 CỤC TRƯỞNG: VŨ BÁ PHÚ
 


Điện thoại: (04) 39347653 - Ext 10 

Email: phuvba@moit.gov.vn

 

 PHÓ CỤC TRƯỞNG: BÙI THỊ THANH AN
 


Điện thoại: (84) (08) 38297282

Email: anbtt@vietrade.gov.vn

 

 PHÓ CỤC TRƯỞNG: LÊ HOÀNG TÀI
 


Điện thoại: (04) 39347628 - Ext 15

Email: tailh@vietrade.gov.vn