Truy cập nội dung luôn

 TÌM KIẾM

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (kiêm nhiệm Lúc-xăm-bua, Ủy ban châu Âu)

3/23/2018

http://www.moit.gov.vn/documents/20182/26914/1498706271256-4.jpg

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (kiêm nhiệm Lúc-xăm-bua, Ủy ban châu Âu)

Địa chỉ: 40 Kommandant Lothairelaan 1040 Etterbeek Belgium

Điện thoại: +32 23 11 89 76

Fax: (+32)2 347 0335

Lãnh đạo đơn vị

Tham tán Công sứ, Trưởng Thương vụ Nguyễn Cảnh Cường

http://www.moit.gov.vn/documents/20182/26914/1498707316712-cuong.jpg

Điện thoại: +32 2 3436295/ +32 4 85895678

Email: cuongnc@moit.gov.vn, be@moit.gov.vn

 

Bí thư thứ 2 Nguyễn Văn Huân

Điện thoại: +32 23 11 89 76

Email: vanhuanftu88@gmail.com

 

Tùy viên thương mại Chử Hương Lan

Điện thoại: +32 23 11 89 76

Email: chuhuonglan@gmail.com

 

Tùy viên thương mại Vũ Minh Hiển

Điện thoại: +32 23 11 89 76

Email: hien.vuminh89@gmail.com

 

Tin cùng chuyên mục: