Truy cập nội dung luôn

 TÌM KIẾM

Thương vụ Việt Nam tại Singapore

3/23/2018

http://www.moit.gov.vn/documents/20182/26914/1498702213958-sing.jpg

Thương vụ Việt Nam tại Xinh-ga-po

Địa chỉ: No.10 Leedon Park, Singapore 267887

Điện thoại: +65 6468 3747

Fax: +65 6467 0458

Email:sg@moit.gov.vn; vntrade@singnet.com.sg

Lãnh đạo đơn vị

Tham tán Thương mại Trần Thu Quỳnh

http://www.moit.gov.vn/documents/20182/26914/1528789632658-tran%20thu%20quynh.jpg

Điện thoại: +65 64683747/ +65 88620762

Email: quynhtt@moit.gov.vn; sg@moit.gov.vn

 

Bí thư thứ nhất Lê Đình Vũ

Điện thoại: +65 64683747

Email: vuld@moit.gov.vn

 

Bí thư Thứ ba Nguyễn Lê Trinh

Điện thoại: +65 64683747

Email: letrinhhn@yahoo.com

 

Tùy viên thương mại Nguyễn Thế Vinh

Điện thoại: +65 64683747

Email: vinhnthe@moit.gov.vn

 

Tin cùng chuyên mục: